مواد مختلف دومیدانی در مسابقات (المپیک – مردان) پیست

ردیف

نام رشته

نوع رشته

اندازه گیری رکورد

عکس

1

100 متر

سرعت آزاد

فتوفینیش (زمانسنج)

 

2

200 متر

سرعت آزاد

فتوفینیش (زمانسنج)

 

3

400 متر

سرعت آزاد

فتوفینیش (زمانسنج)

 

4

800 متر

نیمه استقامت آزاد

فتوفینیش (زمانسنج)

 

5

1500 متر

نیمه استقامت آزاد

فتوفینیش (زمانسنج)

 

6

5000 متر

استقامت آزاد

فتوفینیش (زمانسنج)

 

7

10000 متر

استقامت آزاد

فتوفینیش (زمانسنج)

 

8

110 متر

سرعت مانع

فتوفینیش (زمانسنج)

 

9

400 متر

سرعت مانع

فتوفینیش (زمانسنج)

 

10

3000 متر

استقامت مانع

فتوفینیش (زمانسنج)

 

11

100*4 متر

امدادی

فتوفینیش (زمانسنج)

 

12

400*4 متر

امدادی

فتوفینیش (زمانسنج)

 

13

195/42 کیلومتر

ماراتن (استقامت)

فتوفینیش (زمانسنج)

 

14

پرش طول

پرش (پریدن)

متراژ طولی

 

15

پرش سه گام

پرش (پریدن)

متراژ طولی

 

16

پرش ارتفاع

پرش (پریدن)

متراژ ارتفاعی

 

17

پرش با نیزه

پرش (پریدن)

متراژ ارتفاعی

 

18

پرتاب دیسک

پرتاب کردن

متراژ طولی

 

19

پرتاب نیزه

پرتاب کردن

متراژ طولی

 

20

پرتاب وزنه

پرتاب کردن

متراژ طولی

 

21

پرتاب چکش

پرتاب کردن

متراژ طولی

 

22

20 کیلومتر

پیاده روی

فتوفینیش (زمانسنج)

 

23

50 کیلومتر

پیاده روی

فتوفینیش (زمانسنج)

 

24

ده گانه

ترکیبی

ترکیبی

 

ماده های دهگانه شامل : ردیف های1-3-5-8-14-16-17-18-20-21

نوشته شده توسط جواد و آرمان در ساعت | لینک ثابت |